ورود به سامانه مدیریت چک (صیاد) و الزامات قانونی چک های جدید

از تاریخ 1400/01/14 دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون صدور چک و ثبت الکترونیکی چک های جدید در سامانه صیاد الزامی است.

  • 1 لزوم ثبت تمام چک های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال
  • 2 ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد
  • 3 لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل در سامانه صیاد
  • 4 جایگزینی پشت نویسی چک های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد
استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک به دو روش:
سامانه پیامکی 701701 پورتال بانک مرکزی
راهنمای کاربری سامانه چک (صیاد):
دریافت راهنما PDF

تا به امروز، عدم وجود داده‌های مبادلات چک، منشاء بسیاری از هزینه‌ها و ریسک‌های چک کاغذی بوده است. به همین دلیل در قانون جدید چک، بانک مرکزی صدور قانونی برگه چک را منوط به تعیین هویت ذینفع، مبلغ و تاریخ آن توسط صادر کننده چک کرده و تمامی چکها صرفا در وجه ذینفع مشخص صادر خواهند شد. در این حالت فرایند ثبت چک توسط دارنده چک و تایید آن از طرف گیرنده جدید چک، از طریق سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود.

صادر کننده چک

صادر کننده چک باید مراحل زیر را طی کند.

مرحله بعد

1

مرحله

ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع و در برگ چک

2

مرحله

مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن‌همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به صادرکننده چک است.

3

مرحله

1) ا حراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک
2) احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت ، دانلود برنامک ها از طریق نشانی www.shaparak.ir
3) احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال‌های موجود

4

مرحله

ورود مندرجات چک در سامانه صیاد

دریافت کننده چک

دریافت کننده چک باید مراحل زیر را طی کند.

مرحله بعد مرحله قبل

1

مرحله

مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن‌همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به گیرنده چک است

2

مرحله

1) ا حراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک
2) احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت ، دانلود برنامک ها از طریق نشانی www.shaparak.ir
3) احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال‌های موجود

3

مرحله

استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع

4

مرحله

تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات

در صورت تایید چک

چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی گردیده و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.

در صورت تایید چک

چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی گردیده و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.

انتقال دهنده چک

انتقال دهنده چک باید مراحل زیر را طی کند

مرحله قبل

1

مرحله

مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن‌همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به صادرکننده چک است.

2

مرحله

1) ا حراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک
2) احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت ، دانلود برنامک ها از طریق نشانی www.shaparak.ir
3) احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال‌های موجود

3

مرحله

ورود اطلاعات برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد

4

مرحله

ورود اطلاعات مربوط به قلم اطلاعاتی بابت و هویت ذینفع جدید چک (انتقال‌گیرنده)

برای مشاهده توضیحات کامل در مورد قوانین و نوآوری‌های جدید چک، بروشور و راهنمای طرح جدید چک را دانلود کنید

دانلود بروشور دانلود راهنمای طرح چک جدید

استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک

به 2 روش زیر می‌توانید اقدام به استعلام وضعیت اعتباری چک کنید

1

سامانه پیامکی

701701

2

پورتال بانک مرکزی به نشانی

www.cbi.ir